Z ř i z o v a c í    l i s t i n a

Úplné znění platné 31.1.2011

 

Ode dne 1. 1. 2005 se zřizuje příspěvková organizace

Služby města Napajedla, příspěvková organizace

 

 

I.

ZŘIZOVATEL: MĚSTO NAPAJEDLA

IČ: 002 84 220

Masarykovo nám. 89,

763 61 Napajedla, okres Zlín

 

usnesením zastupitelstva města ze dne 20.9.2004  číslo 107/9/2004 zřídilo podle § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dále podle § 27 zákona
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů.

 

 

II. Název organizace:

Služby města Napajedla, příspěvková organizace

 

právní forma: příspěvková organizace

IČ: 71240063

Sídlo: Napajedla, Lány 637

763 61 Napajedla, okres Zlín

 

 

 

III.

Hlavní účel a tomu odpovídající předmět činnosti

 

Hlavním účelem činnosti organizace je zajišťovat služby zejména technického charakteru pro město Napajedla. Především se jedná o:

     -     zabezpečování povinností města v oblasti čistoty města,

     -    údržbu, obnovu a novou výsadbu městské zeleně a lesů, zejména :

     -   pravidelnou údržbu ploch veřejné zeleně na území města

-  pravidelnou údržbu květinových záhonů na území města (zálivka, odplevelení, přihnojování apod.)

-  sečení, výhrab a úklid všech travnatých ploch v majetku města

-  pravidelnou kontrolu zdravotního stavu a odborné ošetření stromů a keřů na pozemcích města

-  pravidelnou kontrolu stavu lesních porostů v majetku města včetně zásahů v souladu s lesním hospodářským plánem

-  pravidelnou údržbu lesních pěšin

-  ošetření nově vysazené zeleně (zálivka, mulčování, odplevelení atd.)

-  zajištění terénních úprav po stavebních pracích prováděných městem (dosyp zeminy, podsetí travním semenem atd.)

-  kácení dřevin rostoucích mimo les a následná likvidace dřevní hmoty včetně frézování pařezů  na pozemcích města dle rozhodnutí Rady města

-  likvidaci invazních rostlin chemickými přípravky (křídlatka, netýkavka, bolševník atd.)

-  přihnojování trávníků a okrasných záhonů

-  pravidelnou výsadbu a údržbu pietních hrobů na území města

-  pravidelnou letní zálivku a přihnojování  letniček v mobilních nádobách na území města

-  drobnou výsadbu zeleně dle schválených projektů na základě dohody s oddělením životního prostředí MěÚ Napajedla

-  zajištění vánoční výzdoby města včetně opravy a nákupu nových osvětlovacích prvků

-  zajištění poradenství v oblasti městské zeleně

      -   údržbu a opravy místních komunikací, včetně dopravního značení

      -  zimní údržbu místních komunikací a chodníků města

      -    provoz, údržbu a opravy veřejného osvětlení

      -    provoz sběrných dvorů provoz sběrného dvoru

      -    nakládání s odpady obce, zejména :

-  zajištění provozu sběrného dvora v ulici Lány včetně vedení evidence odpadů

-  zajištění organizace mobilního svozu odpadů včetně vedení evidence odpadů

-  zajištění provozu  komunitní kompostárny

-  zajištění sběru a likvidace odpadů po kulturních, sportovních  a jiných společenských akcích pořádaných městem

-  vedení průběžné evidence zpětného odběru vyřazených elektrozařízení a zajištění jejich předání oprávněným osobám

-  zajištění sběru a předání oprávněné osobě u nebezpečných odpadů včetně vedení evidence

-  zajištění hlášení o nakládání s odpady do Integrovaného registru znečišťování

-  úklid psích exkrementů na území města

-  instalaci nových košů na psí exkrementy

-  zajištění likvidace odpadu z veřejných odpadkových košů na území města

-  likvidaci odpadu z údržby veřejné zeleně (štěpkování, uložení na kompostárnu atd.)

-  likvidaci nepovolených skládek na katastrálním území Napajedla

-  zajištění mobilního svozu biologicky rozložitelných odpadů (ze zeleně)  od občanů

-  zbudování nových stání (hnízd) na nádoby na tříděné složky odpadu v nepokrytých částech města

     -   deratizaci

     -    údržbu vodních toků v majetku nebo správě města, zejména :

-  pravidelné ošetření a úklid břehových porostů u bezejmenných vodních toků ve správě města

-  čištění naplavenin v korytech bezejmenných vodních toků

-  odstraňování následků lokálních povodní způsobených bezejmennými vodními toky

-  pravidelnou kontrolu a údržbu kaliště v ulici Komenského (kalvárenský potok)

-  pravidelnou kontrolu a údržbu šachet a šoupat  u povodňové hráze a stěny (úsek silniční most – pálenice)

-  pravidelnou preventivní kontrolu stavu bezejmenných vodních toků a vodotečí ve správě města před jarními a letními přívalovými dešti

      -   údržbu kanalizací v majetku města

      -   provoz sportovišť, dětských hřišť a městského mobiliáře  

      -   výlep plakátů města a organizací městem zřízených

      -   údržbu městského pohřebiště, zejména :

      -  pravidelnou údržbu zeleně v prostoru místního hřbitova včetně úklidu

      -  zajištění sběru a svozu odpadu z prostoru místního hřbitova

     -  zajištění úklidu nemovitostí na místním hřbitově (smuteční kaple, veřejných WC    atd.)

     -  zajištění zimní údržby páteřních chodníků

     -  organizaci smutečních obřadů

     -  zajištění drobných oprav (chodníky, studny, oplocení, brány, vodovodní přípojky, automat na svíčky, veřejné osvětlení atd.)

     -  pravidelnou údržbu a ošetřování vsypové loučky

     -  vedení průběžné evidence hrobových míst

     -  zajištění vyvěšování parte a údržba skříněk na parte

     -   provoz a údržbu veřejného WC

     -    provádění, organizaci a zajišťování investiční výstavby pro město Napajedla, dle jeho požadavků

     -    výběr příjmů z pronájmů nemovitého majetku zřizovatele (malé i velké hřiště u škol, tělocvičny a místnosti v č.p. 304).

 

Dále organizace vykonává údržbu a drobné opravy veřejných zařízení a objektů ve vlastnictví města a další úkoly zřizovatele, vyplývající z ust. § 2 odst. 2 zák. č. 128/2000 o obcích v platném znění.

 

IV.

Označení statutárního orgánu a způsob, jakým vystupuje jménem organizace

 

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel jmenovaný a odvolávaný radou města Napajedla. Ředitel plní úkoly vedoucího organizace a je oprávněn jednat ve všech věcech týkajících  se organizace. Jmenuje a odvolává svého zástupce, který ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje.

2.  Jménem příspěvkové organizace jedná ředitel (popř.jeho zástupce) tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí vlastnoruční podpis.    

3. Ředitel organizace odpovídá za činnost organizace, za finanční hospodaření, za hospodaření se svěřeným majetkem, majetkem nabytým pro zřizovatele a majetkem ve   vlastnictví příspěvkové organizace, dále odpovídá za dodržování obecně závazných právních předpisů při činnosti organizace.          

 

 

V.

Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele předaného příspěvkové organizaci k hospodaření (svěřený majetek)

 

1.    Příspěvkové organizaci je svěřen k hospodaření následující movitý majetek ve vlastnictví      zřizovatele (svěřený majetek):

       dle usnesení rady města č. 189/5/2008 ze dne 19.5.2008, dle usnesení rady města č.        195/6/2009 ze dne 8.6.2009,  dle usnesení zastupitelstva města č. 88/9/2009 ze dne        21.9.2009, dle usnesení rady města č.    /4/2010 ze dne 19.4.2010 (viz příloha č. 1). 

2.    Rozsah svěřeného majetku se:

-        snižuje o majetek spotřebovaný a vyřazený v souladu s příslušnými předpisy, a to k okamžiku jeho spotřeby nebo vyřazení,

-        zvyšuje o majetek, který byl příspěvkové organizaci následně svěřen rozhodnutím zřizovatele, a to k okamžiku převzetí, nebo o majetek, který byl příspěvkovou organizací nabyt na základě zmocnění uvedeného v čl. VI bod 3 této zřizovací listiny do vlastnictví zřizovatele, a to k okamžiku jeho nabytí.

 

  VI.

            Majetek, který příspěvková organizace pro město udržuje a provozuje

 

 

Rozsah majetku, na kterém příspěvková organizace zajišťuje provoz a údržbu, stanoví a průběžně aktualizuje zřizovatel.

 

VII.

Vymezení  majetkových práv příspěvkové organizace

 

1.    Příspěvková organizace má právo hospodařit s majetkem jí svěřeným, a to za podmínek uvedených v zákoně č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), v souladu s obecně platnými předpisy a za podmínek daných touto zřizovací listinou a případně dle dalších pokynů zřizovatele.

2.     Příspěvková organizace má svěřen majetek od zřizovatele dle čl. V. k hospodaření za účelem plnění hlavního účelu, pro který byla zřízena. V přiměřené míře (tzn. že nesmí   dojít k ohrožení úkolů hlavního účelu), může být svěřený majetek využíván případně i pro doplňkovou činnost příspěvkové organizace, je-li zřizovací listinou umožněna. Zřizovatel  za tímto účelem uděluje příspěvkové organizaci právo svěřený majetek držet, hospodárně užívat a nakládat s ním. Přitom příjmy vznikající při hospodaření s tímto svěřeným     majetkem jsou výnosy  příspěvkové organizace. 

       Svěřený movitý majetek nesmí příspěvková organizace bez souhlasu zřizovatele prodat,       směnit, darovat, zatěžovat zástavním právem nebo věcnými břemeny, není-li touto          zřizovací         listinou stanoveno jinak.

3.    Příspěvková organizace nabývá majetek pro svého zřizovatele, nestanoví-li „zákon o        rozpočtových pravidlech“ jinak (v § 27 odst. 5 „zákona o rozpočtových pravidlech“).         Majetek nabytý příspěvkovou organizací pro zřizovatele se považuje ode dne jeho        nabytí současně za majetek příspěvkové organizaci svěřený.              

4.         Příspěvková organizace dále hospodaří s majetkem vlastním. Vlastní majetek je takový      majetek, který byl na ni bezúplatně převeden zřizovatelem nebo majetek, který získala        darem, děděním nebo jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele (např. v rámci          přiznané dotace, práva daného zřizovací listinou) dle ustanovení § 27 odst. 5 „zákona o rozpočtových pravidlech“).  

5.    Příspěvková organizace dbá na hospodárné a efektivní využití majetku svěřeného a   majetku vlastního. Za tím účelem provádí u výše uvedeného majetku jeho běžnou   údržbu, opravu, zabraňuje vzniku škod, chrání jej před zničením a odcizením, zajistí jeho

       pojištění, povinné revize a servis.

 6.        Rozsáhlé opravy popř. investice do uvedeného majetku příspěvková organizace   provádí v návaznosti na zřizovatelem schválený plán práce a finanční prostředky   vyčleněné na tento účel v ročním rozpočtu příspěvkové organizace.

7.         Příspěvková organizace je oprávněna pořizovat zásoby, drobné předměty, materiál, vyrábět výrobky, prodávat výrobky a zboží a poskytovat služby v souladu s účelem stanoveným ve zřizovací listině a v souladu s umožněnou doplňkovou činností. Příspěvková organizace přitom není omezena v rozsahu práv při výrobě, využití a spotřebovávání zásob, drobných předmětů a materiálu nebo při prodeji zboží a dodávkách služeb, vždy však musí dbát na účelnost, hospodárnost a efektivnost při nakládání s tímto majetkem.

8.    Příspěvková organizace provozuje činnost v nebytových prostorech, které má od   zřizovatele ve výpůjčce. V rámci smlouvy o výpůjčce jsou upravena i práva a povinnosti příspěvkové organizaci k vypůjčeným prostorům a také právo poskytovat pronájem   těchto prostor dalším subjektům. Příjmy z těchto pronájmů se stávají výnosy příspěvkové           organizace, není-li v konkrétním případě ve smlouvě o výpůjčce popř. v rozhodnutí          zřizovatele stanoveno jinak.

9.    Příspěvková organizace může přijímat finanční dary účelově neurčené bez předchozího   souhlasu svého zřizovatele. 

10.  Vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku provádí podle zásad schválených        zřizovatelem. 

11.  Příspěvková organizace účtuje, eviduje a  vymáhá pohledávky, které vznikly při její        činnosti tak, aby nedošlo k jejich promlčení nebo prekluzi práv z těchto závazků        vyplývajících. Při správě pohledávek postupuje dle zásad schválených zřizovatelem.

12. Výnosy z majetku, který příspěvková organizace pro město udržuje a provozuje dle čl. IV. zřizovací listiny, jsou výnosy zřizovatele. Příspěvková organizace pro zřizovatele        zajišťuje jeho jménem a na jeho účet výběr nájemného. Jedná se o výnosy z nájmů        hrobových míst, pronájmů hřbitovní kaple, pronájmů sportovních zařízení a ploch (velké a malé hřiště ve sportovním areálu u škol, tělocvična v č.p. 304 a lezecká stěna v č.p.   304), z nájmů za reklamní panely na sloupech veřejného osvětlení, popř. další výnosy            schválené zřizovatelem.   

 

 

  VIII.

                                            Hospodaření příspěvkové organizace

 

1.    Příspěvková organizace se při hospodaření řídí zejména „zákonem o rozpočtových   pravidlech“, dále níže uvedenými ustanoveními zřizovací listiny a dalšími pokyny   zřizovatele.

2.    Příspěvková organizace hospodaří mimo jiné s finančními prostředky z rozpočtu   zřizovatele. Finanční prostředky jsou příspěvkové organizaci poskytovány formou   neinvestičního příspěvku na běžný provoz nebo formou investičního příspěvku na   investice.             Neinvestiční příspěvek je zasílán na účet příspěvkové organizaci průběžně    během roku po částech, zpravidla měsíčně. Investiční příspěvek je poskytován            v návaznosti na průběh schválené investiční akce. Výše neinvestičního příspěvku na         celý rok je dána potřebou předpokládaných služeb a akcí plánovaných  příspěvkovou organizací.  Tento rozsah je formou ročního plánu práce včetně z něj           vyplývajícího rozpočtu navrhován příspěvkovou organizací. Zřizovatelem následně     schválený plán práce i rozpočet se stávají pro příspěvkovou organizaci závaznými.

3.    Příspěvková organizace je povinna předkládat zřizovateli zprávu o činnosti a zprávu o      hospodaření za uplynulý kalendářní rok v termínech a v rozsahu stanovených zřizovatelem.

4.    Příspěvková organizace zajistí vedení účetní evidence tak, aby byly odděleny výnosy a   náklady minimálně za jednotlivé následující činnosti:

       - místní komunikace,

       - veřejné osvětlení,

       - zeleň,

       - pohřebnictví,

       - odpady,

       - komunální služby,

       - sportoviště,

       - budovy, zakázky,

       - byty,

       - hospodářská činnost.

5.  Příspěvková organizace zajistí oddělenou evidenci a účtování majetku svěřeného pro zřizovatele), majetku ve svém vlastnictví (majetku bezúplatně převedeného, majetku nabytého děděním a darem, majetku získaného jiným způsobem na základě rozhodnutí zřizovatele).

6.    Zřizovatel uděluje příspěvkové organizace právo vystupovat jako zadavatel při zadávání a realizaci veřejných zakázek malého rozsahu.  Příspěvková organizace při této činnosti        postupuje podle směrnice schválené zřizovatelem.

7.    Zřizovatel uděluje příspěvkové organizaci právo účastnit se dotačních programů za účelem     získání investičních nebo neinvestičních finančních prostředků na svůj rozvoj a činnost. Příspěvková organizace se při účasti na dotačních programech řídí zásadami schválenými zřizovatelem.              

 

IX.

Okruhy doplňkové činnosti navazující na hlavní účel

 

Ve volné kapacitě organizace mohou být pro třetí osoby prováděny tyto činnosti:

 

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.

- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

- Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

 

Tyto činnosti nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sledují se odděleně (doplňková činnost). V souhrnu tyto činnosti nesmí být ztrátové.

 

 

X.

Vymezení doby, na kterou je příspěvková organizace zřízena

 

Příspěvková organizace je zřízena od 1. 11. 2004 na dobu neurčitou.

 

 

Úplné znění zřizovací listiny bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva města Napajedla dne 26. dubna 2010 usnesením č. 49/4/2010

 

 

 

………………………………
………………………………
Ing. Irena Brabcová
Ing. Pavel Ratiborský
starosta
místostarosta